mw. Lieve Bressers

Lievce Bressers

Lieve Bressers is onze enthousiaste balie-assistente. Zij helpt u zodoende met uw vragen en klachten. Daarnaast maakt zij ook uw afspraken en regelt verder uw doorverwijzingen. Lieve weet altijd wat ze zegt en ze zegt altijd wat ze weet! Verder is ze ook actief als tandarts-assistente. Lieve is onze vrolijke noot.

Taken:

Balie-assistente
Tandarts-assistente
Klachtenfunctionaris

Geboren:

Sittard, Nederland
23/09/1982

Opleidingen:

Tandartsassistente (2023)
Röntgencursus

“Mijn naam is Lieve Bressers. Sinds december 2022 ben ik werkzaam als balie-assistente in Roosteren. Met veel enthousiasme probeer ik uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Ik hoop je snel te zien voor een afspraak in onze praktijk.”


De balie-assistent is de spin in het web in de tandartspraktijk. Alle communicatie met patiënten over afspraken en pijnklachten loopt in eerste instantie via de balie medewerker. Een balie-assistent of balie-medewerker hoeft niet per definitie een volledig opgeleid tandartsassistent te zijn, maar zonder voldoende basiskennis is het moeilijk om te begrijpen wat er allemaal speelt.

Patiënt aan de balie, aan de telefoon en de tandarts die een vraag heeft over het komende programma…..

Als balie-assistent ben je eigenlijk alles tegelijk: je plant, je belt, je ontvangt de gasten die op bezoek komen in de praktijk. Ook ben je een vraagbaak voor je collega’s. Je moet kunnen communiceren, organiseren en professioneel handelen.

Taken:

1. Neemt de telefoon aan. Handelt gesprekken en mail zelfstandig af. Overlegt hierover indien nodig met een inhoudelijk deskundige;

2. Staat patiënten en derden aan de balie te woord en verstrekt, conform geldende protocollen, de benodigde informatie;

3. Vraagt de patiënt, met inachtneming van de privacyregels, om de benodigde gegevens, zoals NAW, BSN, tandheelkundige-, medische- en verzekeringsgegevens. Slaat de gegevens op in het daartoe bestemde
systeem. Ziet erop toe dat de gegevens in het systeem actueel zijn;

4. Controleert de gegevens van de patiënt in de daarvoor bestemde databanken;

5. Draagt zorg voor het laten invullen van een (digitale) medische anamnese-lijst door de patiënt en het verwerken ervan;

6. Plant in overleg met de patiënt, afspraken in en bewaakt en beheert de agenda. Attendeert zo nodig de behandelaar en de patiënt op gemaakte afspraken en onderneemt de afgesproken acties bij niet nagekomen afspraken;

7. Verheldert aan de hand van geldende (triage)protocollen de tandheelkundige vraag of pijnklacht en beoordeelt deze op spoedeisendheid en behandelingsduur. Overlegt bij twijfel met de behandelaar;

8. Verwerkt standaardrecepten en verwijsbrieven. Print deze en geeft deze na controle en ondertekening door de behandelaar mee aan de patiënt;

9. Maakt zo nodig de facturen middels het tandheelkundig softwarepakket;

10. Verstrekt zo nodig de factuur aan de patiënt en zorgt voor juiste afwikkeling bij contante betaling.

11. Neemt conform hiertoe geldende afspraken in de praktijk klachten van patiënten in ontvangst en zorgt dat deze terechtkomen bij de daarvoor verantwoordelijke functionaris.


Patiënten en derden worden op professionele wijze ontvangen en te woord gestaan. De juiste gegevens worden verzameld, gecontroleerd en correct opgeslagen in het daartoe bestemde systeem. Er wordt een inschatting gemaakt van de spoedeisendheid en behandelingsduur van vragen en pijnklachten. De gegeven informatie is duidelijk voor de patiënt. Afspraken zijn correct ingepland en klachten zijn op correcte wijze in ontvangst genomen.